INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO
Tyto podmínky se vztahují nákup na www.modernileader.cz a také na žádosti o přidání do e-mailové
databáze na stránkách www.modernileader.cz formou zadání e-mailu – zejména při stahování
obsahu zdarma.

Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává na základě Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů“) osobní údaje Kupujícího, které mu Kupující poskytl v souvislosti s
uzavřením Kupní smlouvy, (dále jen “Kupní smlouva”). Tyto osobní údaje bude Prodávající
zpracovávat dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění
smlouvy o dílo (účetní agendy, dopravy zboží apod.), a dále dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ochrany práv Prodávajícího v případě sporu.
Osobními údaji se dle čl. 4, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré
informace, pomocí kterých lze tento subjekt identifikovat (například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor, odkaz na fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské prvky tohoto subjektu.
Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí
jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení.
Zpracovávání osobních údajů Prodávajícím pro tyto účely je nutné k naplnění účelu smlouvy o dílo a
není tedy podmíněno souhlasem subjektu údajů (Kupujícího).
Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy
a po dobu dalších 4 let od zániku veškerých závazků z Kupní smlouvy vzniklých mezi Kupujícím a
Prodávajícím, pokud právní předpisy v případě konkrétních dokladů nestanoví delší archivační dobu.
Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat sám, případně prostřednictvím třetích osob
(zpracovatelů) zajišťujících pro Prodávajícího vedení účetnictví. Osobní údaje Kupujícího mohou být
zpřístupněny dopravcům zajišťujícím dodání zboží a také poradcům Prodávajícího vázaným
povinností mlčenlivosti nebo osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto
osobním údajům, nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Prodávajícího.
Prodávající bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího a tyto dále zpracovávat pouze v rozsahu
odpovídajícím výše uvedenému účelu.
Kupující má veškerá práva subjektu údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména:
a. právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje Kupujícího jsou či nejsou zpracovávány, a
pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v
čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích
dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované
době, po kterou budou uloženy;

b. právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se týkají Kupujícího, dle čl. 16 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů;
c. právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Kupujícího týkají, pokud je dán některý z důvodů
uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud osobní údaje
Kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
d. právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v
čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud Kupující popírá přesnost
zpracovávaných osobních údajů;
e. pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména
v členském státě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České
republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v souvislosti s objednávkou předmětu
převodu na webovém portále www.modernileader.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních
údajů ze strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.

Návštěvník zadáním svojí e-mailové adresy a svojí žádostí o zařazení do e-mailové databáze na
webovém portále www.modernileader.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních údajů ze
strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.