Obchodní podmínky internetového obchodu
www.modernileader.cz
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu
www.janmarkel.cz
Prodávající: Jan Markel
IČ: 02743981
místem podnikání: Dukelská 89a, 614 00 Brno
email: info@janmarkel.cz
tel: 724 535 399
Je plátcem DPH.
Bankovní účet: 1257894040/3030

Kupující: Fyzická a/nebo právnická osoba, která objednává zboží z internetového obchodu
www.janmarkel.cz. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992
Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními
podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží (e-booky a vstupenky na živé akce) je objednáváno na internetových stránkách
www.janmarkel.cz prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře ze strany kupujícího. Pouze
řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou.
Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je považováno umístění a popis nabízeného zboží na
internetových stránkách prodávajícího. Smlouva vzniká okamžikem odeslání objednávky (akceptací)
kupujícím. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky kupující současně stvrzuje, že se seznámil s
těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši
ceny zboží, zvolený způsob dopravy, platební a veškeré ostatní sjednané podmínky.
Kupující obdrží po odeslání své objednávky zálohovou fakturu se splatností 7 dní. Po jejím uhrazení
bude kupujícímu vystaven daňový doklad a zasláno zboží.
Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující
souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé

kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží uvedené na internetových stránkách prodejce.

3. Cenové a platební podmínky
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní a poplatků.
Poplatek za balné je součástí celkové ceny.
Náklady za doručení zboží třetí osobou jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně
zboží. Poštovné činí 60 Kč s DPH.
Případné náklady za zvolený způsob platby jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně
zboží.
Kupující má 2 možnosti, jak uhradit cenu objednaného díla:
Bankovním převodem – Kupující platbu provede přímo na účet prodávajícího uvedený v úvodních
ustanoveních těchto obchodních podmínek, jakož i na internetových stránkách prodejce. Stejně tak
bude příslušné číslo účtu součástí zálohové faktury. Jako variabilní symbol platby uvede kupující číslo
objednávky. Objednávka bude zpracována a odeslána až poté, co bude platba uhrazena na účet.
Platební kartou – Platba probíhá přes platební bránu společnosti GOPAY s.r.o.
Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje
zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních
karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou chráněna pomocí zabezpečeného a
důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
Případné náklady za zvolený způsob platby jsou v rámci objednávkového formuláře připočteny k ceně
zboží.

4. Dodací podmínky
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží
odesláno. Za uvedení chybné adresy a nedoručení zboží prodávající nenese odpovědnost.
Zboží bude odesláno kupujícímu nejpozději nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání kupní ceny
na bankovní účet prodávajícího. V případě, že nebude možné dodat zboží v řádném termínu, bude
kupující upozorněn nejpozději 5. pracovní den po dni podání objednávky.
Způsob doručení zboží určuje kupující v objednávkovém formuláři. Cena za doručení zboží je součástí
celkové ceny zboží.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě
jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u
dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána
prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný
nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu

odmítnout. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a
náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
V případě, že kupující bezdůvodně odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu
smluvní pokutu ve výši 5% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění
A) Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství apod.), jedná
se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze
vady neúměrné (zejména, nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na
dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení do smlouvy může kupující
požadovat vrácení ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetí o vadě
věděl, nebo ji sám způsobil.
B) Zákonná práva z vad
Prodávající poskytuje záruku na prodávané zboží v délce 24 měsíců. Prodávající se zavazuje, že
prodávaná věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová
obvyklé vlastnosti.
Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího právo z vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však v
záruční době.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy:
– Odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
– Bezplatné odstranění vady opravou
– Přiměřenou slevu z ceny, nebo
– Vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo
přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo
odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, neopatrnou manipulací se
zbožím kupujícím, či poškozením ze strany kupujícího. Rovněž neodpovídá za odchylky v barevnosti,
designu apod.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy
info@janmarkel.cz. Výrobek zašle k posouzení reklamace na adresu: Jan Markel, Dukelská 89a, Brno,
614 00. Prodávající do 30 dnů rozhodne o výsledku reklamačního řízení.

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující (spotřebitel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
Kupující je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel předat prodávajícímu. Zboží je nutno
předat nepoškozené. Náklady na doručení nese kupující. V případě nedodržení těchto podmínek,
nelze odstoupení považovat za řádné. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen
informovat prodávajícího emailem na adresu info@janmarkel.cz. Vracené zboží, které bude zasláno
na dobírku, nebude převzato.
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (cenu
zboží) předem dohodnutým způsobem (poštovní poukázka, převod na účet). Náklady spojené s
dopravou vraceného zboží hradí kupující.
Kupující nemá dle § 1837 písm. j) obč. zák. právo odstoupit od smlouvy na koupi vstupenek na živé
akce.
Nedílnou přílohu těchto obchodních podmínek tvoří dle ust. § 1820 obč. zák. odst. 1. písm. f)
formulář pro odstoupení od smlouvy.

7. Autorská práva
Materiály, produkty, a jiné doprovodné materiály publikované na stránkách www.janmarkel.cz jsou
předmětem duševního vlastnictví, podléhají autorskoprávní a průmyslově právní ochraně. Jakékoliv
nakládání (publikování tiskem, kopírování, obsahu, sdělování prostřednictvím sítí elektronických
komunikací, napodobování, rozmnožování, rozšiřování, vystavování atd.) bez předchozího písemného
souhlasu nositele práv je zákonem zakázáno.
Rovněž samotný předmět této smlouvy, podléhá autorskoprávní ochraně. Je zakázáno jeho
rozmnožování, kopírování, napodobování, rozšiřování, či využití k jinému než stanovenému účelu.
V případě zájmu o užití takto chráněných produktů je potřeba předchozího souhlasu a udělení licence
ze strany prodávajícího.

8. Mimosoudní řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy a řídí se vždy českým právem

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu
provádět je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
00020869, www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

9. Závěrečná ustanovení
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v
českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826
odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné ve znění platném v den odeslání elektronické
objednávky. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od …. Prodávající má právo na změnu
obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Příloha č. 1
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb.
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Jan Markel
IČ: 02743981
místem podnikání: Dukelská 89a, 614 00 Brno

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od kupní smlouvy na koupi tohoto zboží:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
(číslo faktury, název produktu, počet kusů apod.)

Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Podpis:
Datum:

Příloha č. 2
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KUPUJÍCÍHO
Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává na základě Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů“) osobní údaje Kupujícího, které mu Kupující poskytl v souvislosti s
uzavřením Kupní smlouvy, (dále jen “Kupní smlouva”). Tyto osobní údaje bude Prodávající
zpracovávat dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění
smlouvy o dílo (účetní agendy, dopravy zboží apod.), a dále dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů za účelem ochrany práv Prodávajícího v případě sporu.
Osobními údaji se dle čl. 4, odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí veškeré
informace, pomocí kterých lze tento subjekt identifikovat (například jméno, identifikační číslo, lokační
údaje, síťový identifikátor, odkaz na fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní
nebo společenské prvky tohoto subjektu.
Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4, odst. 2 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozumí
jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je
prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,
zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení,
výmaz nebo zničení.
Zpracovávání osobních údajů Prodávajícím pro tyto účely je nutné k naplnění účelu smlouvy o dílo a
není tedy podmíněno souhlasem subjektu údajů (Kupujícího).
Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků z Kupní smlouvy
a po dobu dalších 4 let od zániku veškerých závazků z Kupní smlouvy vzniklých mezi Kupujícím a
Prodávajícím, pokud právní předpisy v případě konkrétních dokladů nestanoví delší archivační dobu.
Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat sám, případně prostřednictvím třetích osob
(zpracovatelů) zajišťujících pro Prodávajícího vedení účetnictví. Osobní údaje Kupujícího mohou být
zpřístupněny dopravcům zajišťujícím dodání zboží a také poradcům Prodávajícího vázaným
povinností mlčenlivosti nebo osobám, kterým bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto
osobním údajům, nebo dalším osobám, pokud to bude nezbytné pro ochranu práv Prodávajícího.

Prodávající bude shromažďovat osobní údaje Kupujícího a tyto dále zpracovávat pouze v rozsahu
odpovídajícím výše uvedenému účelu.
Kupující má veškerá práva subjektu údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména:
a. právo získat od Prodávajícího potvrzení, zda osobní údaje Kupujícího jsou či nejsou zpracovávány, a
pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v
čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména o účelu jejich zpracování, kategoriích
dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny, a plánované
době, po kterou budou uloženy;
b. právo požadovat opravu nepřesných údajů, které se týkají Kupujícího, dle čl. 16 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů;
c. právo požadovat výmaz osobních údajů, které se Kupujícího týkají, pokud je dán některý z důvodů
uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, například pokud osobní údaje
Kupujícího již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
d. právo požadovat, aby Prodávající omezil zpracování, pokud nastane některý z případů uvedený v
čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud Kupující popírá přesnost
zpracovávaných osobních údajů;
e. pokud se Kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména
v členském stá-tě svého obvyklého bydliště, nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. V České
republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v souvislosti s objednávkou předmětu
převodu na webovém portále www.janmarkel.cz stvrzuje, že byl poučen o zpracování jeho osobních
údajů ze strany Prodávajícího, a že tomuto poučení porozuměl.