obchodni podminky

všeobecné obchodní podmínky

Moderní Leader s. r. o., IČ: 118 24 115, se sídlem

(dále jen „poskytovatel“).

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky poskytovatele(dále jen nebo „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě zejména, nikoli však výlučně, kupní smlouvy, smlouvy o dílo či smlouvy o poskytování poradenských služeb (samostatně anebo společně dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) zpravidla, nikoli však výlučně písemnou formou. Objednatel a poskytovatel jsou společně označováni jako „Strany“.
  2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 2. 1. 2021.
  3. Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky, jsou tím myšleny tyto VOP, případně jejich pozdější verze. VOP se vztahují také na veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu. 
  4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce nebo poptávce, které se stávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Poskytovatel je oprávněn vyhotovit ceník zboží a služeb, který se stává součástí VOP dnem zveřejnění a tento ceník je oprávněn měnit stejným postupem jako změnu VOP.
  5. Ustanovení VOP, nabídka a poptávka, jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní dokumenty jsou zpravidla vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy, i kdyby byly smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, se budou řešeny před soudy České republiky podle právního řádu České republiky. 
  6. Znění VOP může poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu měněného ustanovení. Strany se domluvily, že objednatel bude o změně VOP informován pomocí internetových stránek poskytovatele a žádné jednotlivé upozornění mu nebude zasíláno. Objednatel má právo v souladu s § 1752 odst. 2 OZ změny VOP odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět do jednoho měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito VOP, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a skončení Smlouvy nijak nezasahuje do již vzniklého práva poskytovatele na úhradu ceny ze Smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškeré nově vznikající práva a povinnosti z již existujících Smluv se řídí těmito VOP. 
  7. Strany vyloučili jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545 a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.
  8. Spotřebitel a informace pro spotřebitele. Objednatel, jenž uzavírá Smlouvu s poskytovatelem mimo svoji podnikatelskou aktivitu či aktivitu jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje, je spotřebitelem.

Informace pro spotřebitele. O charakteru zboží či služby je spotřebitel informován na webovém rozhraní a pokud možno i ve smluvních dokumentech. Spotřebitel je tímto informován, že charakter poradenské služby je soubor dobře míněných otázek a sdílení svých zkušeností, jež má spotřebiteli přinést osvětu a poznání o světě a o sobě. Spotřebitel je varován, že zde existuje nebezpečí vzniku újmy tím, že si poradenství vyloží podle svého, což objednatel nemůže ovlivnit a spotřebiteli tedy existuje nebezpečí vzniku škody či újmy, pokud by činit unáhlená rozhodnutí o svém stavu, vztazích apod. Spotřebitel je osobou s rozumem průměrného člověka a je varován, aby se nespoléhal pouze na poradenské služby, avšak své rozhodnutí, zejména o skutečnostech pro něj významných konzultoval i s jinou osobou, např. ošetřujícím lékařem, právníkem, účetním apod. Poradenská služba není službou investiční rady, doporučení či obdobného charakteru a způsob, jakým si poradenství spotřebitel vyloží je čistě subjektivní. Spotřebitel je po dobu trvání Smlouvy a před jejím uzavřením oprávněn dotázat se poskytovatele na doplňující informace ke zboží a službám a požádat o vysvětlení, jež mu v přiměřené době poskytovatel poskytne. Dodavatelem zboží a služeb je osoba poskytovatele. Není-li výslovně ujednáno jinak, platí pro Smlouvy omezení pro dodání výrobků nebo poskytnutí služby v rámci České republiky a poskytovatel akceptuje jako způsob platby platbu převodem na účet. Ceny jsou spotřebiteli sdělovány s připočteným DPH, je-li poskytovatel jeho plátcem. Poskytovatel informuje v těchto VOP o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (viz níže).

V případě, že dojde poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz.

Poskytovatel vydá na základě uzavřené Smlouvy potvrzení o jejím uzavření, a to především v elektronické formě.

Nemožnost odstoupení od Smlouvy (KS). V případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, nelze spotřebitelem odstoupit od smlouvy, by toto zboží bylo dodáno s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel sdělil a sděluje před uzavřením smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pro vyjasnění poskytovatel uvádí, že takovým digitálním obsahem je především jakýkoli elektronický kurz nebo elektronické vydání knihy. Spotřebitel od KS na takové zboží navíc nemůže odstoupit i z důvodu přiřazení unikátních přístupových údajů k počítačovému programu, zvukové a obrazové nahrávce, čímž byl porušen obal.

Dílo a Koučink. Poskytovatel sdělil a sděluje před uzavřením Smlouvy spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, bylo-li započato s plněním.

  1. Podnikatel. Objednatel, jenž uzavírá Smlouvu s poskytovatelem v rámci svojí podnikatelské aktivity či aktivity jiného podnikatele, jehož jménem vystupuje je spotřebitelem. Kdykoli, kdy při jednání či uzavírání Smlouvy objednatel užije IČ, např. pro fakturační údaje, do objednávky apod. je pro účely Smlouvy.
  2. Tam, kde se hovoří v těchto VOP či jiných smluvních dokumentech o spotřebiteli, pak tyto práva vznikají pouze objednateli, který je spotřebitelem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Poskytovatel prezentuje své zboží a služby na webových rozhraních, zejména na webu www.modernileader.cz, webových rozhraních Zákazníků či webových rozhraních užívaných poskytovatelem, avšak vlastněných či provozovaných třetí stranou (zejména Facebook, YouTube, Instagram, Twitter a další, zejména systémy vnitřního řízení zařízení vlastněné jiným zřizovatelem apod.) a v interních systémech poskytovatele (každé z nich dále jen „webové rozhraní“). Veškerá prezentace zboží a služeb, včetně případných cenových informací je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije. Zboží a služby jsou vždy specifikovány ve Smlouvě.
  2. Ceny pro podnikatele jsou uvedeny zpravidla bez daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Celková cenová kalkulace je obsahem nabídky. Ceny zůstávají v platnosti po dobu platnosti nabídky a není-li v nabídce platnost stanovena, platí 15 dní ode dne jejího vydání. Poskytovatel nenese zodpovědnost za jednorázové změny na trhu zejména fluktuaci devizových kurzů měn například kurzu Eura (EUR) a amerického dolaru (USD) nebo změny v nabídce od dodavatele poskytovatele (zpravidla výrobce), a před potvrzením závazné objednávky objednatele nebo podepsáním Smlouvy je poskytovatel oprávněn jednostranně změnit nabídku objednateli, nebo prohlásit původní nabídku z výše zmíněných důvodů za neplatnou. Takováto změna (vyjma zrušení nabídky) je považována za novou nabídku. 
  3. Objednatel není oprávněn přijmout nabídku k uzavření Smlouvy ze strany poskytovatele modifikovanou akceptací. Strany vyloučili aplikaci § 1740 odst. 3 OZ. Jakákoli změna oproti nabídce poskytovatele je považována za novou nabídku k uzavření Smlouvy.
  4. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (uvedené v nabídce, v ceníku či ve Smlouvě) platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručování do zahraničí se strany domluví samostatně. 
  5. Smlouva může být uzavřena více způsoby a moment uzavření Smlouvy je momentem, kdy byla nabídka k uzavření Smlouvy poskytovatelem odsouhlasena či kdy je nabídka poskytovatele odsouhlasena objednatelem, a to i formou chování se v souladu s nabídkou k uzavření Smlouvy. Smlouva může a nemusí být vyhotovena písemně, vždy jsou však tyto VOP její součástí. 
  6. Pro uzavření Smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, zejména přes webové rozhraní poskytovatele či když vyplní objednatel objednávkový email, webový formulář apod., ať už s nebo bez odkazu na nabídku poskytovatele. Pokud objednatel nezmíní v objednávce či v jiném návrhu na uzavření Smlouvy označení nabídky poskytovatele, nebo bude toto označení nabídky nejednoznačné, poskytovatel je oprávněn přiřadit toto označení nabídky sám, na základě svých provozních možností či dle své úvahy. Objednávkový formulář obsahuje zpravidla, nikoli však nutně, informace o: 
   1. předmětu Smlouvy, zejména o objednávaném zboží či službách,
   2. odkaz na označení nabídky poskytovatele objednateli, pokud taková nabídka existuje a je platná,
   3. cenové kalkulaci,
   4. údaje o adrese doručení, a 
   5. informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“). 

  1. V případě, že objednatel použije k uzavření Smlouvy objednávkového formuláře třetí strany nebo objednatele, tak odchylná ujednání v objednávkovém formuláři nemají nikdy přednost před ustanoveními VOP a nabídkou poskytovatele. Objednatel bere na vědomí, že smluvní dokumenty poskytovatele, zejména nabídka a VOP poskytovatele, mají z hlediska odchylných ujednání přednost před jakýmkoli jiným objednávkovým či poptávkovým formulářem. V případě, že objednatel ke své nabídce, poptávce či potvrzení připojí svoje obchodní podmínky ve smyslu § 1751 OZ, nestávají se tyto nikdy součástí Smlouvy.
  2. V případě, že bude Smlouva uzavřena ústně, zpravidla zašle poskytovatel objednateli potvrzení o uzavření Smlouvy elektronickou poštou. VOP jsou vždy součástí Smlouvy.
  3. Místo plnění. Poradenské služby jsou zpravidla poskytovány prostředky komunikace na dálku. Pokud bude mít objednatel zájem o konkrétní místo plnění jakékoli ze Smluv, je povinností objednatele jednoznačně písemně navrhnout místo plnění Smlouvy. V případě chybějící či nejednoznačné specifikace adresy doručení plnění ze Smlouvy na objednávce nebo ve smluvních dokumentech, použije poskytovatel adresu sídla objednatele a platí, že služba je poskytována prostředky komunikace na dálku a případně zboží bude zasláno na fyzickou adresu objednatele. Údaje uvedené ve Smlouvě jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel je oprávněn po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdit elektronickou poštou. 
  4. Bude-li Smlouva uzavřena emailem, telefonicky či jiným způsobem komunikace na dálku, uplatní se na ni režim uzavření Smlouvy pomocí webového rozhraní. VOP se stávají součástí Smlouvy již prostým odkazem bez nutnosti je přikládat.
  5. Poskytovatel je vždy oprávněn, nikoli však povinen, požádat objednatele o dodatečné potvrzení návrhu na uzavření Smlouvy, zejména objednávky (například písemně či telefonicky). Do doby potvrzení není povinen poskytovatel plnit Smlouvu.
  6. Poskytovatel zpravidla objednatele informuje o přijetí nabídky k uzavření Smlouvy odesláním potvrzení objednávky, jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou. Uvedené zde se neplatní v případě podepsání Smlouvy.
  7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám. 
  8. V případě, že má objednatel zájem o uzavření Smlouvy jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím webového rozhraní, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky, pozemní poštou či osobně. V takovém případě bude Smlouva uzavřena na základě odsouhlasení návrhu na uzavření Smlouvy druhou Stranou a VOP jsou její součástí.
  9. Počítání času. Rozsah časového plnění konkrétní Smlouvy je stanoven ve Smlouvě, a to zpravidla u služeb pomocí jednotek hodin a u zboží pomocí kusů. Jednotky hodin jsou stanoveny včetně času na cestě a hodin k provedení plnění. Poskytovatel poskytuje služby a rozesílá zboží dle Smlouvy v pracovní dny (všední dny, kdy jsou otevřeny banky, tedy dny vyjma sobot, nedělí a českých svátků), a to v době od 9:00 do 16:30 středoevropského časového pásma Currently Central European Time (CET), UTC +1, pokud se poskytovatel nerozhodne jinak.  Je běžné, že se o konkrétním čase poskytování služby domluví poskytovatel s objednatelem na konkrétní datum a čas, a to minimálně 24 hodin předem. V případě, že objednatel požaduje provedení prací kdykoliv ve svátek či o víkendu nebo v době mimo časové rozmezí od 9:00 do 16:30, musí to být výslovně zmíněno ve Smlouvě mezi poskytovatelem a objednatelem, jinak není součástí Smlouvy a poskytovatel není povinen plnit. V případě, že si objednatel přeje provedení prací uvedených ve Smlouvě mimo časy uvedené ve Smlouvě dle předchozí věty, podléhají takové práce cenové přirážce dle aktuálního ceníku poskytovatele. Případná nová dohoda o plnění mimo časy uvedené ve Smlouvě je dodatkem Smlouvy a vztahuje se samostatně pouze ke Smlouvě, které se týká a po dobu v ní stanovenou, není-li v ní vyjádřeno jinak.
  10. Všechny služby nad rámec objednávky budou účtovány dle standardního ceníku.

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

  1. Předmět Smlouvy není totožný pro všechny Smlouvy a záleží na účelu každé jednotlivé Smlouvy, který je v ní zpravidla označen, zejména názvem. V případě, že Smlouva bude mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena za účelem dodání zboží, např. online kurz, kniha apod., jedná se o kupní smlouvu (dále jen „KS“). V případě, že se předmětem plnění Smlouvy bude organizace semináře či obdobná činnost, bude se jednat o smlouvu o dílo (dále jen „SoD“). V případě, že se předmětem plnění Smlouvy bude poskytování poradenských služeb, zejména tzv. koučování, jedná se o inominátní smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Koučink“). Smlouva se posoudí dle převažující formy plnění. V případě pochybností se jedná o KS.
  2. Žádná z uvedených Smluv není smlouvou závislou ve smyslu § 1727 OZ a ukončení jedné Smlouvy z jakéhokoli důvodu nemá dopad na trvání jiné Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. 
  3. Uplatnění práv z vadného plnění je limitováno na režim každé jednotlivé Smlouvy samostatně a objednatel není oprávněn při porušení některé ze Smluv žádat právo z vadného plnění či škodu ve vztahu k jiné Smlouvě.
  4. Je možné a předpokládané, že objednatel s poskytovatelem uzavřou více jednotlivých Smluv pomocí jedné objednávky, což plyne z povahy plnění tam obsaženého, i když tak není výslovně v nabídce uvedeno. Poskytovatel může zajišťovat plnění Smluv třetí osobou a objednatel je povinen toto plnění přijmout.
  5. Strany jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k provedení Smlouvy. Plnění Smlouvy může být poskytovatelem odloženo na dobu, kdy mu objednatel poskytne součinnost.
  6. Kupní smlouva (KS). Předmětem KS je povinnost poskytovatele dodat zboží, zejména dodat elektronický obsah, knihu apod. v závislosti na ujednání Stran a povinnost objednatele za něj zaplatit kupní cenu v souladu se Smlouvou. Povinnost objednatele uhradit kupní cenu vzniká v momentu uzavření Smlouvy ještě před dodáním zboží. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel zboží obvykle odesílá až v momentu úhrady kupní ceny ze strany objednatele. Dodací termín se tedy může prodloužit o dobu, než objednatel uhradí kupní cenu. Dodací termín se též může prodloužit o dobu, než dodavatel poskytovatele dodá požadované zboží, což objednatel akceptuje.
  7. Některé zboží, zejména online kurz, je specifické povahy a výrobce či poskytovatel jej upravuje na míru objednateli, zejména přidělením produktového klíče ve formě přístupových údajů, které jsou velice omezeně měnitelné, prakticky později neměnné. Pokud objednatel uvažuje zboží dále přeprodávat či poskytnout jiné osobě než sobě k užívání, musí toto sdělit poskytovateli nejpozději v momentu uzavření Smlouvy. Pokud tak nesdělí, vychází poskytovatel v momentu uzavření Smlouvy a po celou dobu jejího trvání z předpokladu, že je zboží určeno výhradně pro objednatele a jeho potřeby a bude na jeho míru přizpůsobeno, což nelze později změnit.
  8. V případě, že zboží nebude přizpůsobeno na míru na míru objednateli, např. dodání knihy, může objednatel o přizpůsobení (např. podpisem s věnováním autora) požádat počítaje se zvýšením ceny dle ujednání stran, které se objednatel zavazuje uhradit. 
  9. Smlouva o dílo (SoD). Smlouvou o dílo se poskytovatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Povinnost objednatele uhradit cenu vzniká v momentu uzavření Smlouvy ještě před dodáním služby.
  10. Dílem se zpravidla rozumí organizace semináře či obdobná činnost, na kterou se objednatel zpravidla předem registruje či si zakoupí vstupenku (dále jen „Dílo“). Vzhledem ke skutečnosti, že účelem této Smlouvy je úspěšné zhotovení Díla, souhlasily Strany, že rozsah jeho provedení není klíčovým parametrem této Smlouvy.
  11. Poskytovatel postupuje při provádění Díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění Díla není poskytovatel vázán. Provádí-li se Dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Strany se domluvily, že vzhledem ke specifické povaze Díla je momentem předvedení Díla (tedy dokončení Díla) oznámení o možnosti užívání Díla, čímž je zpravidla pozvánka na seminář či obdobnou činnost, kterou bez zbytečného odkladu objednatel potvrdí, nejpozději do 3 pracovních dní. Vzhledem ke specifické povaze Díla, které je zhotovováno přímo v momentu konání semináře či obdobné činnosti se Strany domluvily, že k předání Díla dojde momentem oznámení o možnosti užívání Díla. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami, nebo bez výhrad, nemá však právo odmítnout Dílo převzít. Odmítne-li jej převzít či je-li po 3 dny v prodlením s potvrzením převzetí, je tímto dnem převzato bez výhrad.
  12. V případě, že se objednatel plnění nezúčastní, nemění to nic na jeho povinnost uhradit plnou cenu Díla řádně a včas. Není v silách poskytovatele fyzicky objednatele přinutit se dostavit na místo provádění Díla a objednatel s uvedeným výslovně souhlasí.
  13. Webináře. Poskytovatel je oprávněn Dílo zhotovit na dálku pomocí prostředků komunikace na dálku (dále jen „webinář“). Poskytovatel objednateli zašle přístupové údaje a informuje jej o dni a času konání webináře. Vzdálené poskytování vyžaduje součinnost objednatele a probíhá vzdáleně, kdy veškerá technická specifika a předpoklady pro možnost vzdáleně se účastnit webináře je objednatel povinen si zajistit s předstihem, kdy nesplnění této povinnosti nemůže být dáváno poskytovateli k tíži. 
  14. Poskytovatel je oprávněn zhotovit Dílo i za kratší rozsah doby, než byla stanovena k jeho provedení, což nemá dopad na povinnost objednatele uhradit jeho cenu již v momentu uzavření Smlouvy. 
  15. Koučink. Na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb se poskytovatel coby dodavatel zavazuje, že pro objednatele zajistí objednanou službu a objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli smluvenou cenu v plné výši, a to za podmínek stanovených v těchto VOP, v ceníku účinném ke dni faktického poskytnutí služby anebo ve Smlouvě. 
  16. Poradenskou službou koučinku se rozumí proces dobře míněných otázek poskytovatele a sdílení životních zkušeností, které má za cíl zlepšit výkon objednatele, a to především díky přístupu ve formě konzultace přímo mezi stranami, jako i reflexe způsobu uplatnění specifických znalostí a dovedností. Koučování má účel a záměr hnací síly, které uvolní lidský potenciál k vytváření nových a kreativních nápadů, modelů a chování, které vedou k úspěchu. Úkolem poskytovatele coby kouče je pozorně sledovat a porozumět, co objednatel dělá a jak to dělá, aby spolu přišli k novým znalostem, které by objednatel později přenesl do každodenního života. Vývoj je klíčovým prvkem koučování. Vývoj je definován jako kontinuální proces růstu a učení, a v souladu s touto definicí cíl koučování může být definován jako osobní a profesní vývoj jednotlivce nad aktuálními rámci. Z uvedeného plyne, že obdobný koučink může mít pro jiné osoby objednatelů zcela rozdílné dopady a při plnění této smlouvy záleží především na osobě objednatele.
  17. Koučink je poskytován prostředky komunikace na dálku, není-li ujednáno jinak. Vzdálené poskytování vyžaduje součinnost objednatele a probíhá vzdáleně, kdy veškerá technická specifika a předpoklady pro možnost vzdáleně se účastnit koučinku je objednatel povinen si zajistit s předstihem, kdy nesplnění této povinnosti nemůže být dáváno poskytovateli k tíži.
  18. Rozsah koučinku. Rozsah koučinku je zpravidla ujednán v hodinách a časy poskytování se řídí čl. 2.15 VOP. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel se obsáhle předem připravuje na poskytování koučinku a v případě, že objednatel neoznámí poskytovateli nejméně 24 hodin předem, že se koučování neuskuteční, pak platí, že se konzultace uskutečnila (je vyčerpána, propadá), což nic nemění na povinnosti objednatele uhradit plnou cenu služby.
  19. Opakované uzavírání Smluv. Koučing je zpravidla poskytován v 3 měsíčních cyklech, jež dle ujednání stran je zaměřeno na konkrétní záměry. Strany si sjednali, že bude-li koučink pokračovat i po uběhnutí původní sjednané doby, uzavírají dnem následujícím po skončení předchozí smlouvy o poskytování poradenských služeb (Koučink) smlouvu novou, a to za stejných podmínek, tedy opět trvání a ceny jako Smlouvy předchozí. Vzhledem k rozdílnosti záměrů se nejedná o smlouvy závislé, i když na sebe bezprostředně další smlouvy navazují. Objednatel může kdykoli za trvání Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů před jejím skončením oznámit, že o uzavření nové Smlouvy nemá zájem a k uzavření nové smlouvy tak nedojde. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli škodu, jež mu vznikne tím, že objednatel mu neoznámí ve stanovení lhůtě, že si nepřeje uzavřít novou Smlouvu.
  20. Společná ustanovení ke Smlouvám. Není-li stanoveno jinak, uplatní se pro každou ze smluv ustanovení VOP, neodporuje-li to jejich povaze.
  21. V případě, že jakékoli ujednání Smlouvy obsahuje „x“, „-“, „0“ či obdobné vyjádření, pak toto označuje plnění, které není poskytováno či garantováno a v kontextu Smlouvy se jedná o neposkytovanou službu či zboží.
  22. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není výrobcem zboží specifikovaného ve Smlouvě, a proto je v určitých případech také závislý na podpoře výrobce a dalších osob, např. provozovatele hostingu, provozovatele webových rozhraních apod., kdy výpadek poskytování zboží nebo služby způsobený jinou osobou, než poskytovatelem není porušením Smlouvy ani vadou. 
  23. Právní nárok poskytovatele na úhradu plné ceny plnění ze Smlouvy vůči objednateli vzniká momentem uzavření Smlouvy. Povinnost objednatele uhradit cenu vzniká v momentu uzavření Smlouvy ještě před dodáním zboží nebo služby. Právo poskytovatele obdržet od objednatele úhradu plné kupní ceny za všechny smluvené služby není dotčeno neposkytnutím té které služby.
  24. Poskytovatel poskytne objednateli po skončení služby potvrzení o realizaci pouze pokud sám uzná za vhodné, a to dle rozsahu objednaných služeb. Objednatel si může vyžádat potvrzení o realizaci, a to písemnou žádostí na email team@modernileader.cz
  25. Objednatel souhlasí s tím, že charakteristika služby se může změnit i po uzavření Smlouvy (čas konání, program, místo konání apod.), a to v závislosti na možnostech poskytovatele. Změnu místa a termínu konání je poskytovatel povinen oznámit objednateli alespoň 24 hodin předem.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží či služeb z jakékoli Smlouvy a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele č. 2702040751/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „bankovní účet poskytovatele“), o čemž poskytovatele vyrozumí. 
  2. V případě objednání zboží dle KS je objednatel povinen společně s kupní cenou zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, kdy nárok na úhradu všech nároků vzniká momentem uzavření KS. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  3. V případě objednání zboží nebo služeb je cena splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy. 
  4. Poskytovatel je oprávněn též vystavit zálohovou či normální fakturu. V případě, že je zálohová faktura poskytovatelem vystavena méně než sedm (7) dnů před plánovaným započetím služby nebo předání zboží, je splatná ihned. 
  5. Pokud nedojde k včasnému zaplacení faktury objednatelem, není poskytovatel povinen realizovat službu nebo předat zboží. 
  6. V případě vícedenní služby cena uhrazená objednatelem nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání služby, občerstvení, oběd, psací potřeby, školicí materiály, návody apod. pokud není výslovně staveno jinak. 
  7. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, jež je číslo faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. 
  8. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (pokud si ji poskytovatel vyžádá), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli, i pokud by bylo ve smlouvě specifikováno jinak. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije. 
  9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat. Cenu a všechny slevy je nutno aplikovat před odesláním objednávky. Obsahuje-li nabídka slevu, projektovou cenu aj. slevy, objednatel výslovně souhlasí s tím, že tato sleva může být započtena oproti dalším požadovaným slevám a sankcím ze strany objednatele (například z hlediska uznaných vad zboží nebo sankce za opožděnou dodávku apod.) Objednateli nepřísluší žádná další práva z vadného plnění, byla-li sleva poskytnuta právě pro nějaký nedostatek zboží či služby.
  10. Poskytovatel na žádost objednatele vystaví ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy objednateli daňový doklad. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny za objednávku v plné výši a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. 
  11. Žádné smluvní sankce nepřesáhnou částku 30 % z celkové ceny (tedy ceny bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou úroků z prodlení z dlužné částky. 
  12. V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení až do dne plné úhrady. Strany se dohodly, že výše úroku z prodlení je pro ně přiměřená.

5. ÚČINNOST SMLOUVY 

  1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku uzavření Smlouvy. 
  2. V případě objednání služby (Dílo či Koučink) na konkrétní termín se objednatel zavazuje dostavit se na daný termín bez dalšího nutného vyzvání ze strany poskytovatele a poskytnout mu nutnou součinnost k realizaci objednané služby.
  3. V případě, že nedojde k uplatnění nároku služby do okamžiku skončení účinnosti Smlouvy, nárok na poskytnutí služby zaniká.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, JINÉ DRUHY SKONČENÍ SMLOUVY A JEJICH NÁSLEDKY

  1. Smlouvu, kde je objednatelem podnikatel, nelze vypovědět ani od ní odstoupit, a to ani před dodáním zboží či služeb, není-li výslovně písemně ujednáno jinak.
  2. Smlouvy se spotřebitelem.

KS se spotřebitelem. KS, kde je objednatelem spotřebitel, je možno vypovědět ze zákonných důvodů pouze v případě, že zboží nebylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo v případě dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Pro vyjasnění poskytovatel uvádí, že takovým digitálním obsahem je především jakýkoli elektronický kurz nebo elektronické vydání knihy. Spotřebitel od KS na takové zboží navíc nemůže odstoupit i z důvodu přiřazení unikátních přístupových údajů k počítačovému programu, zvukové a obrazové nahrávce, čímž byl porušen obal.

V případech odlišných je spotřebitel oprávněn od KS odstoupit v případě, že odešle odstoupení od smlouvy poskytovateli a na své náklady zboží zpět poskytovateli zašle. Spotřebitel obdrží peníze na účet, který pro tento účel sdělí poskytovateli. Do doby, než bude zboží poskytovateli bez vady předáno, není povinen spotřebiteli vrátit peníze.

Koučink a Dílo se spotřebitele. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb (koučink a Dílo), jestliže byly splněny alespoň částečně s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

  1. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit pouze v případě podstatného porušení Smlouvy poskytovatelem. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí situace, kdy zboží či služba není ani z části způsobilé účelu plynoucím ze Smlouvy, jinak k účelu, kterému zboží či služba primárně slouží. Podstatným porušením Smlouvy je tedy pouze ta situace, kdy zboží či služba je pro objednatele zcela nepoužitelné ke svému hlavnímu účelu zaviněním poskytovatele. Veškerá ostatní porušení Smlouvy ze strany poskytovatele jsou nepodstatnými porušeními Smlouvy, a to i ve svém souběhu a kombinaci. 
  2. V případě, že předmětem Smlouvy je několik kusů či druhů zboží nebo služeb, vztahuje se právo odstoupit od Smlouvy na každé zboží či službu zvlášť, přičemž je pro tento účel považováno, že ke každému kusu byla uzavřena samostatná KS. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě bez zbytečného odkladu, maximálně do 5 dní od zjištění a je akceptovatelné pouze pomocí listinné pošty (dopisem) na adresu sídla společnosti. Pro odstoupení od Smlouvy musí objednatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem nazvaný reklamační protokol. Tento formulář je dostupný na webových stránkách poskytovatele nebo jej lze kdykoliv vyžádat na emailové adrese team@modernileader.cz 
  3. Poskytovatel může kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu odstoupit od Smlouvy či ji vypovědět, zejména pokud objednatel neposkytl součinnost, zachoval se či hrozí, že se zachová tak, že dojde k porušení Smlouvy, kdykoli do dodání zboží či služby, změní-li se charakter zboží či služby či se služba zruší nebo zboží již v této variantě není vyráběno. Poskytovatel je povinen tuto skutečnost objednateli oznámit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli peněžní prostředky do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky poskytovatel od objednatele přijal, avšak pouze v případě, že ji přijal (objednatel zaplatil poskytovateli). V případech, kdy Smlouva již byla plněna z části, vrátí poskytovatel objednateli peníze v rozsahu, v jakém nebyla plněna. Pro vyjasnění pochybností poskytovatel uvádí, že v případě Díla či Koučinku je plnění poskytováno v jednotlivých lekcích počítaných po hodinách a pokud osoba odstoupí od Smlouvy, poskytovatel vydělí celkovou sumu počtem hodin a objednateli vrátí tu sumu odpovídající počtu příslušných hodin a jejich částí, jež ještě nebyly plněny.
  4. V případě akceptace odstoupení od Smlouvy poskytovatelem dle čl. 6.2 až 6.5 včetně VOP se Smlouva od počátku ruší pouze ve vztahu ke konkrétnímu zboží či služby. Objednatel je oprávněn učinit odstoupení od Smlouvy pouze pomocí reklamačního protokolu, v němž podrobně popíše vadu, její povahu, vadu prokazatelně doloží a zvolí si jako právo z vadného plnění odstoupení od Smlouvy. Zboží vykazující vady podstatného porušení Smlouvy musí být poskytovateli vráceno do tří (3) dnů od odstoupení od Smlouvy poskytovateli. Pokud zboží nebude vráceno včas, nemůže jej poskytoval vrátit svému dodavateli, a tím zaniká nárok objednatele na vrácení peněz a odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li objednatel od KS, nese objednatel náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  5. V případě odstoupení od Smlouvy, jejíž podstatou je poskytování služeb (Dílo a Koučink) lze odstoupit pouze od té části, v jaké nebyly služby objednateli ještě poskytnuty či s nimi nebylo započato. Objednatel je povinen uhradit ty služby, ohledně kterých bylo započato plnění či již byly poskytnuty.
  6. V případě, že poskytovatel schválí odstoupení od Smlouvy, vznikne objednateli právo na vrácení peněžních prostředků přijatých od objednatele a tyto vrátí poskytovatel na základě Smlouvy do třiceti (30) dnů od vystavení příslušného účetního dokladu (a jeho potvrzení objednatelem), který bude vystaven na základě odstoupení od Smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal, pokud je přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté objednatelem již při vrácení zboží objednatele či jiným způsobem, pokud s tím objednatel bude souhlasit a nevzniknou tím objednateli další náklady. Odstoupí-li objednatel od Smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky objednateli dříve, než mu objednatel zboží prokazatelně vrátí. 
  7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží či újmy způsobené např. na dobrém jménu poskytovatele je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny. 
  8. Je-li společně se zbožím či službou poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od jakékoli Smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen vrátit i poskytnutý dárek. Pro vrácení dárku se uplatní stejná lhůta jako pro vrácení zboží.

7.  STORNO PODMÍNKY DÍLA A KOUČINKU

  1. Objednatel může zrušit objednanou službu, pokud ještě nebylo započato její plnění. Pokud takto učiní čtrnáct (14) dnů přede dnem započetí poskytování služby, bude mu poskytovatelem nabídnut nový termín provedení.
  2. Pokud objednatel službu zruší nejvíce třináct (13) a nejméně tři (3) dny přede dnem započetí poskytování služby, vzniká poskytovateli právo na paušální úhradu nákladů spojených s přípravou služby ve výši 50 % ceny služby. 
  3. Pokud se objednatel omluví ze závažných důvodů nejvíce třináct (13) a nejméně jeden (1) den přede dnem započetí poskytování služby (rodinné důvody, nemoc apod.), poskytovatel mu nabídne následující volný termín pro vykonání služby. Objednatel je povinen daný termín akceptovat.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy zboží (KS) smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Objednatel je povinen zboží po převzetí jakýmkoli způsobem zkontrolovat, zda nemá vady a tyto bez zbytečného odkladu ohlásit poskytovateli. Strany se domluvily, že zboží je doručeno předáním prvnímu dopravci a tímto momentem přechází na objednatele nebezpečí škody na věci.
  2. V případě, kdy je zboží dodáno na elektronickou adresu objednatele, je momentem dodání zboží moment jeho odeslání na tuto adresu. Je výhradně povinností objednatele písemně sdělit poskytovateli platnou elektronickou adresu pro doručování a v případě nutnosti změny písemně oznámit v dostatečném předstihu tuto změnu poskytovateli, nejméně 14 dní před uskutečněním změny. Je též výhradně povinností objednatele udržovat elektronickou adresu pro doručování v chodu po dobu trvání Smlouvy.
  3. Nejpozději v momentu dodání zboží ve formě přístupových údajů k digitálnímu obsahu je objednatel povinen si založit uživatelský účet na webovém rozhraní, kde je digitální obsah přístupný. Objednatel není oprávněn sdělit přístupové údaje třetí osobě. V případě jejich ztráty je objednatel oprávněn kontaktovat poskytovatele se žádostí o přidělení nových přístupových údajů.
  4. Je-li poskytovatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo odlišné od elektronické adresy určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání. 
  5. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, a to i náklady poskytovatele. 
  6. Při převzetí zboží, zejména od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu či v případě okolnosti svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí objednatel zásilku od přepravce převzít. Přijetím zásilky objednatel potvrzuje, že je zásilka doručena v pořádku a nepoškozená. 
  7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti Stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ. Práva z vadného plnění vznikají v samostatném režimu každé jedné Smlouvy a nejsou kombinovatelná, lze je tedy uplatnit výhradně v režimu Smlouvy, kde došlo k zaviněnému porušení Smlouvy poskytovatelem. Práva z vadného plnění vznikají při podstatném či nepodstatném porušení Smlouvy (viz čl. 6 VOP). Práva z vadného plnění lze uplatnit výhradně u poskytovatele pomocí reklamačního protokolu, který je objednateli dostupný na webových stránkách poskytovatele.
  2. Poskytovatel odpovídá objednateli (vyjma použitého zboží), že zboží (KS) při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednateli, že v době, kdy objednatel zboží převzal má zboží:
 1. vlastnosti, které si Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které výrobce popsal,
 2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití výrobce uvádí,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy a pokud nebylo či to výslovně z popisu neplyne, tak jakost a provedení střední kvality,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  1. Spotřebiteli je poskytována záruka za jakost zboží po dobu 24 měsíců od převzetí.
  2. V případě, že poskytovatel písemně neposkytl záruku za jakost a dobu jejího trvání, má objednatel pouze práva z vadného plnění dle OZ. Záruka za jakost může být limitována v záručním prohlášení, např. v záručním listě nebo faktuře či daňovém dokladu. Vzhledem k povaze zboží a možnosti objednatele komunikace s výrobcem přímo (zpravidla součástí zboží) a dále vzhledem ke skutečnosti, že poskytovatel není v některých případech výrobce zboží, ujednaly si Strany, že poskytl-li záruku výrobce zboží např. formou vyznačení na zboží či jeho obalu či uvedl vlastnost neuvedenou poskytovatele, neposkytuje tuto záruku ani ujištění o vlastnosti zboží poskytovatel, a tudíž je objednatel povinen práva z vadného plnění týkající se záruky a vlastnosti zboží uplatnit přímo u výrobce.
  3. Práva z vad objednateli dle čl. 9.2 VOP nepřísluší u zboží prodávaného za nižší sjednanou cenu, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí objednatelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
  4. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel bezodkladně, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady a písemně pomocí vzorového reklamačního protokolu poskytovatele v sídle poskytovatele. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele písemnou reklamaci uvedenou v textu vzorového reklamačního protokolu poskytovatele a reklamované zboží. Reklamace neodpovídající těmto požadavkům nemůže být uznána.
  5. Další práva a povinnosti Stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit předpis poskytovatele, zejména reklamační řád.

 

10. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

  1. Poskytovatel není objednateli odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu vzniklou objednateli jakkoli v souvislosti s jakoukoli Smlouvou, což platí i pro třetí osoby. Totéž platí pro škodu způsobenou výrobkem (zbožím). 
  2. V případě, že se neuplatní čl. 10.1 VOP, je poskytovatel odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu či újmu vzniklou objednateli jakkoli v souvislosti se Smlouvou maximálně do výše 10.000 Kč v souhrnu všech nároků ze všech Smluv, což platí i pro třetí osoby.
  3. Objednatel nabývá vlastnictví ke zboží (KS) zaplacením celé kupní ceny zboží, tj. připsáním celé kupní ceny na bankovní účet poskytovatele nejdříve však současně v momentu předání zboží prvnímu přepravci či v momentu odevzdání přímo objednateli. 
  4. Objednatel je oprávněn pověřit třetí osobou splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám. Objednatel je povinen zajistit součinnost všech osob, které přímo či nepřímo s objednatelem spolupracují a jejich činnost či nečinnost má odpad na plnění Smlouvy.
  5. Poskytovatel je kdykoli oprávněn svoji pohledávku započíst proti plnění poskytnuté objednatelem, a to i nesplatnou či podmíněnou.
  6. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, tedy název či jméno objednatele, jeho logo, registrovanou i neregistrovanou ochrannou známku a slogan, erb či znak, jím zakoupenou službu či zboží anebo jeho sdělení ohledně kvality zboží či služeb pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online (dostupných z internetu) propagačních materiálů i jako odkaz na veřejné zakázky, pokud Smlouva nestanoví jinak. Tento souhlas lze odvolat sdělením poskytovateli stejnou formou, jakou se odvolává souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a těmito VOP. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a emailová adresa a dalších osobních údajů, včetně citlivých osobních údajů, pokud takové objednatel sdělí (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Tam, kde se v tomto čl. 11 VOP hovoří o objednateli tato množina zahrnuje i fyzické osoby s činností objednatele jakýmkoli způsobem spolupracující tak, že tato spolupráce souvisí s plněním Smlouvy a těchto údajů je k plnění třeba. Souhlas těchto fyzických osob se objednatel zavazuje obstarat a udržovat jej platný a účinný (dále jen „Osoby“). Další podrobnosti ochrany osobních údajů a účely zpracování naleznete na webovém rozhraní v dokumentu Zásady GDPR a podmínky používání webu. 
  2. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Osob poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy, pro marketingové účely poskytovatele, zasílání obchodních sdělení a pro účely vedení uživatelských účtů. Nesdělí-li objednatel poskytovateli jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Osob poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Osobám. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. 
  3. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ať už při registraci ve svém uživatelském účtu (například v systémech technické podpory poskytovatele) nebo v objednávce či Smlouvě uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně v osobních údajích. 
  4. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jinak je zpracovatelem sám poskytovatel (dále jen „zpracovatel“). Kromě osob dopravujících zboží a obstarávající jiné aspekty Smlouvy (zejména subdodavatelé poskytovatele, výrobce apod.), nebudou osobní údaje poskytovatelem bez předchozího souhlasu Osob předávány třetím osobám ani nebudou předávány do zahraničí či ze zahraniční přístupné. 
  5. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Osob za těmito účely:
  6. poskytování služeb a plnění smlouvy 
   1. Údaje zpracovává Poskytovatel za tím účelem, aby mohl plnit smlouvu, zejména dodat poradenské služby, a to i v zahraničí, k evidenci a kontaktu Zákazníka apod. a služby spojené.
   2. Právním základem v tomto případě je tedy zpracování údajů pro účely plnění smlouvy.
  7. plnění právních povinností 
   1. Údaje zpracovává Poskytovatel zejména v souvislosti s povinností účetní a daňové legislativy, předpisů upravujících archivnictví a vedení evidencí, případně v souvislosti s dalšími právními předpisy.
  8. poskytování novinek, tipů a marketingových nabídek
   1. Údaje Poskytovatel zpracovává za účelem zasílání novinek, tipů a marketingových informací o službách na základě souhlasu Osoby nebo předání takového souhlasu Poskytovateli od Zákazníka. 
   2. Po udělení takového souhlasu bude Osoba kontaktována prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo s využitím dalších prostředků dálkové komunikace a Osoba tak získá hodnotné informace o aktuální nabídce poradenství, cenách, akčních nabídkách, službách a dalších zajímavostech. 
   3. Pokud Osoba udělí tento souhlas nebo dojde k předání takového souhlasu Poskytovateli od Zákazníka, bere na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, že lze souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, e-mailem postupem viz výše. 
   4. Neposkytnutí tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.
  9. ochrana oprávněného zájmu Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnost evidence plnění, podpory, závazků ze smluv apod.

Na základě oprávněného zájmu a zachování fungování Poskytovatele, může osobní údaje zpracovávat i pro účely případného řešení sporů či vymáhání právních nároků.

  1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let pro účely marketingové a po dobu 10 let pro účely účetní, daňové a evidenční, s čímž objednatel souhlasí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 
  2. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
  1. Objednatel má vůči zpracovateli (11.4 VOP) jeho osobních údajů, tyto práva:
 1. Právo na přístup k osobním údajům a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů;
 2. Právo na opravu osobních údajů;
 3. Právo na výmaz osobních údajů;
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů;
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů;
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Realizace všech práv objednatele je vázána na podání žádosti k poskytovateli, který zdvořile upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovující mu mnohé povinnosti. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv objednatele odmítnuta. Žádosti a námitky objednatel podává elektronicky emailem na kontaktní adresu uvedenou na webových stránkách poskytovatele. Poskytovatel žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku, je poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bude objednatel informován.

Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. DORUČOVÁNÍ A SOUBORY COOKIES

  1. Objednateli může být zboží či služby ze Smlouvy doručovány na adresu elektronické pošty uvedenou ve smluvních dokumentech, v jeho uživatelském účtu či jinak uvedenou ve Smlouvě. 
  2. Objednatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu objednatele. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies souborů a s jejich analýzou. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky objednatele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  3. Zboží může být také doručováno na adresu sídla objednatele nebo adresu specifikovanou v objednávce nebo Smlouvě pozemní poštou. Pozemní poštou se rozumí jakákoli jiná doprava než elektronická.

13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
  2. Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterým vznikají, mění se či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání přihlíženo (nicotné). Za písemnou formu komunikace se považuje též emailová komunikace, nikoli však sms či obdobná komunikace typu Whatsapp.
  3. Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran a nahrazují všechna předchozí ujednání.
  4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že se Smlouva řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy do cizího jazyka, výklad české verze Smlouvy má vždy přednost. 
  5. Je-li některé ustanovení VOP nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy. 
  6. Aktuální verze VOP je vždy dostupná na webových stránkách poskytovatele. 
  7. Smlouva může, ale nemusí být archivována poskytovatelem v elektronické i tištěné podobě, není však dostupná ani na žádost pro objednatele. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny na webových rozhraních, zejména na stránkách poskytovatele. 

V Brně dne 2. 1. 2021 

Blanka Mrázková, jednatel

Patrik Topič, jednatel