vzor žádosti o informace o zpracování OÚ či o výmaz

Vzor žádosti o informace
o zpracování osobních údajů
či o výmaz

Adresováno společnosti Moderní Leader s. r. o., IČ: 118 24 115 se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 354977 (dále jen „Poskytovatel“)

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM ČI VÝMAZ

Žadatel:

Jméno a příjmení: 

Bydliště:

Datum narození:

(dále jen „Osoba“)

 

Já výše uvedená Osoba, podávám žádost o přístup k mým osobním údajům, které o mě údajně zpracováváte. Mám zájem o následující (zaškrtněte Vaši volbu): 

  • Stačí mi znát typy osobních údajů, které o mě zpracováváte 
  • Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte, ale nepotřebuji obdržet kopie těchto osobních údajů; 
  • Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte, a chci obdržet kopie těchto osobních údajů. Poskytovatel zdvořile upozorňuje, že vyhotovení kopie je zpoplatněno administrativním poplatkem dle ceníku; nebo 
  • Chci znát podrobně všechny osobní údaje, které se mě týkají a které zpracováváte,
  • Chci abyste smazali ___________ / všechny osobní údaje o mojí Osobě.

 

Vyrozumění prosím zašlete na následující emailovou adresu: ………………………………………..

Realizace všech práv Osob je vázána na podání žádosti k Poskytovateli, který zdvořile upozorňuje, že činnost Poskytovatele je vázána právními předpisy stanovující ji mnohé povinnosti, a to zejména povinnost účetní a daňové. S odkazem na právní povinnosti může být realizace práv Osoby odmítnuta či zamítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte elektronicky emailem na team@modernileader.cz nebo poštou na poštovní adresu sídla Poskytovatele a označte ji GDPR. Poskytovatel Vaši žádost vyřídí bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, je Poskytovatel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás budeme informovat.

Více informací se dozvíte na www.modernileader.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

V ________________ dne _____________

Podpis:

Informace pro žadatele: 

Přístupem k osobním údajům se rozumí právo subjektu údajů získat od správce (Poskytovatele) informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů (Osoba) právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace: 

– účely zpracování, 

– kategorie dotčených osobních údajů, 

– příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

– plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

– existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, 

– právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

– veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 

– skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Pokud správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany správce. 

Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. 

Informace musí být poskytnuta bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení. 

Zásadně platí, že informace se poskytují bezplatně, nikoli však jejich kopie. V případě žádosti o vydání kopií či v případě, kdy se žádosti opakují, může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Dále, pokud jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. Zneužitím nelze a priori rozumět výkon práv subjektu údajů. 

Právo podat stížnost kvůli způsobu vyřízení žádosti: Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti, máte právo si stěžovat u správce-adresáta Vaší žádosti na této adrese: Moderní Leader s. r. o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1. Můžete rovněž podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).